Các điều khoản chung

Các điều khoản chung về việc sử dụng trang web

Trang web này và nội dung của nó được xây dựng, phát triển và sở hữu bởi SKIOLD A/S. Các trang web là chỉ để sử dụng phù hợp với các điều khoản dưới đây. Bằng cách sử dụng các trang web, bạn đồng ý với những điều khoản này. 

SKIOLD A/S cung cấp trang web này chỉ là một dịch vụ và như một nguồn thông tin. Việc truyền tải thông tin này không tạo ra bất kỳ hình thức quan hệ hoặc cơ sở hợp đồng giữa người sử dụng và SKIOLD A/S. Các thông tin trên trang web này là thông tin nói chung và không nhằm mục đích đáp ứng bất cứ cá nhân hay nhu cầu tư vấn cụ thể. Trước khi sử dụng thông tin từ trang web, bạn được khuyến cáo nên tìm kiếm hỗ trợ cá nhân và tư vấn từ SKIOLD A/S.

SKIOLD A/S rất cẩn thận với việc thành lập và duy trì các trang web này, và dùng tất cả các biện pháp có thể để đảm bảo rằng các nội dung, chẳng hạn như mô tả sản phẩm là chính xác và liên tục cập nhật.Tuy nhiên, nội dung của trang web này thường xuyên thay đổi mà không cần thông báo trước. Do đó, SKIOLD A/S không đảm bảo rằng nội dung là chính xác và cập nhật. Khách truy cập vào website này chấp nhận rằng SKIOLD A/S không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc phần mềm của trang web, và cho bất kỳ việc sử dụng từ đó.

Thông tin trên trang web này chỉ đơn thuần là thông tin chung.
 
Bản quyền
Bạn có thể tải tài liệu từ trang web này cho việc sử dụng cá nhân và phi thương mại, với điều kiện bạn tôn trọng và không làm thay đổi các thông điệp liên quan đến quyền tác giả, nhãn hiệu trademarks hay quyền sở hữu. Tuy nhiên, bạn không được phép sao chép, tái sản xuất, lặp lại, tải lên, gửi, chuyển nhượng, hoặc phân phối các nội dung của trang web này, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn hình ành video cho mục đích công cộng hoặc thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước từ SKIOLD A/S.
 
Nhãn hiệu -Trademarks
Thương hiệu and logo hiển thị trên trang web này là tài sản của SKIOLD A/S. Công bố các nội dung của trang web này không được cho phép dưới bất cứ hình thức nào, không phải mặc nhiên, và không được sử dụng nhãn hiệu trademark hiển thị mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của SKIOLD A/S. Các nhãn hiệu trademark hiển thị và nội dung khác trên trang web này sẽ chỉ được sử dụng phù hợp với các điều khoản chung hiện nay.
 
Communication
Bất kỳ hình thức giao tiếp hoặc tài liệu gửi cho hoặc về trang web này bằng email hoặc bằng cách khác sẽ được coi là không bí mật và không được bảo vệ bởi bản quyền. Thông tin có thể được sử dụng mà không có bất kỳ giới hạn hoặc cần thanh toán bởi SKIOLD A/S và các công ty chi nhánh của nó, và thông tin sẽ được coi là tài sản của công ty khi được nhận. Không được gửi hoặc chuyển giao bất kỳ dạng tài liệu bất hợp pháp,hoặc mang tính đe dọa, phỉ báng, bôi nhọ, khiếm nhã, khiêu dâm, hoặc chống lại quy định pháp luật dưới bất cứ hình thức nào, đến trang web này hoặc từ trang web này.
 
Liên kết đến và đi từ các tài liệu khác
Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác do bên thứ ba quản lý. Các liên kết này chỉ được xem là công cụ phục vụ cho bạn. SKIOLD A/S không có bất cứ kiểm soát, kết nối, hoặc phê duyệt các trang web liên kết đến từ trang web này. SKIOLD A/S có quyền xóa bất kỳ link liên kết nào hoặc bất kỳ chương trình liên kết nào vào bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba có liên kết đến trang web này, đó là trách nhiệm của riêng bạn.
 
Bãi miễn trách nhiệm
Tuy chúng tôi đã cố gắng để duy trì các thông tin, phần mềm và các dịch vụ khác trên trang web này được thiết lập một cách chính xác, trang web vẫn có thể có sai sót. SKIOLD A/S không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các lỗi đó.

Bất kỳ tài liệu và nội dung nào đưa ra trên trang web này đều được cung cấp trên cơ sở "hiện tại" và "sẵn có", KHÔNG CÓ BẤT CỨ SỰ BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HOẶC ÁM CHỈ, BAO GỒM BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, KHÔNG VI PHẠM SỞ HỮU TÀI SẢN TRÍ TUỆ HOẶC PHỤC VỤ CHO BẤT CỨ MỤC ĐÍCH NÀO.

SKIOLD A/S không bảo đảm rằng trang web hoặc dịch vụ trên trang web cung cấp bởi SKIOLD A/S hoặc đại diện của SKIOLD A/S (bao gồm cả việc tải phần mềm và hướng dẫn sử dụng) sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn, rằng việc sử dụng chúng sẽ không bị gián đoạn, an toàn và không có lỗi, hoặc các trang web hoặc máy chủ được sử dụng bởi SKIOLD A/S sẽ không có virus, hoặc sẽ luôn luôn có thể truy cập được bất cứ lúc nào.

SKIOLD A/S không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả liên quan, phạt tiền, đặc biệt hoặc các thiệt hại khác, tổn thất lợi nhuận, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác xảy ra do mất việc sử dụng, mất dữ liệu, dù nó có liên quan đến các vấn đề hợp đồng, sự không tuân thủ, hoặc hành động sai trái phát sinh từ việc truy cập, sử dụng hay tin cậy vào bất kỳ nội dung nào trên trang web này hoặc trên các trang web của bên thứ ba, có thể truy cập trực tiếp hoặc gián tiếp từ trang web này.

SKIOLD A/S cũng không có nghĩa vụ và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc vi rút nào trên thiết bị máy tính hoặc đồ dùng khác phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này hoặc từ việc chuyển tài liệu, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, file âm thanh hoặc file video từ trang web này, hoặc có nguồn gốc từ trang web này. SKIOLD A/S sẽ không chịu trách nhiệm về sự mất mát của phần cứng, phần mềm, hoặc các tập tin gây ra bởi việc sử dụng trang web này.

SKIOLD A/S sẽ không chịu trách nhiệm và không liên quan đến các trang web khác mà trang web này có thể liên kết tới hoặc liên kết với trang web này. SKIOLD A/S không chịu bất cứ nghĩa vụ nào đối với tổn thất, thiệt hại, nhu cầu, trách nhiệm bồi thường thiệt hại, hoặc bất cứ thiệt hại nào do truy cập, sử dụng hoặc tin cậy vào bất kỳ nội dung nào trên trang web này hoặc trên các trang web của bên thứ ba, được truy cập trực tiếp hoặc gián tiếp từ trang web này.

Cần lưu ý rằng đối với những vấn đề thực tế, bất kỳ tài liệu nào mà SKIOLD A/S nhận được thông qua trang web này được coi là có sẵn một cách tự do. SKIOLD A/S do đó có quyền sao chép, sử dụng, thay đổi và chuyển giao tài liệu mà không có bất kỳ hạn chế, bao gồm ý tưởng về sản phẩm, phương pháp sản xuất hoặc bí quyết chứa trong tài liệu.

Áp dụng pháp luật và nơi xét xử 
Các điều khoản chung và nội dung trên trang web này sẽ được quản lý bởi Luật Đan Mạch mà không bị ảnh hưởng bởi các xung đột về quy tắc luật pháp. Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản chung và Chính sách bảo mật, nếu không thể giải quyết một cách thân thiện, sẽ được quyết định bởi các Toà án Đan Mạch tại Copenhagen, Đan Mạch.

Markets
Các sản phẩm được trưng bày không nhất thiết có hàng sẵn trên tất cả các thị trường. SKIOLD A/S có quyền quyết định sản phẩm nào được có sẵn trên các thị trường khác nhau.

SKIOLD A/S

Tháng 8 năm 2008