Theo chúng tôi

Phần mềm cho trang trại heo

Cài đặt phần mềm và hướng dẫn sử dụng cho hệ thống CNTT SKIOLD cho Trang trại heo

Quản lí hệ thống dữ liệu 21

Hướng dẫn cài đặt GB
Installations vejledning DK

Controller Pack 2011 - 23.04.2014
Controller Pack 2006 - 17.03.2015 

Hướng dẫn cài đặt GB
Installations vejledning DK

Cập nhật 26-01-2017

Distriwin Service 1,02a


Hướng dẫn cài đặt GB
Installations vejledning DK

Cập nhật 15-12-2016

Visio Vent PC service 1,01


Hướng dẫn cài đặt GB
Installations vejledning DK 

Cập nhật 30-01-2017

ESF minimanagement 1.24
Hướng dẫn cài đặt GB
Installations vejledning DK

Cập nhật 26-01-2017

Distriwin Program 1,02a
Hướng dẫn cài đặt GB
Installations vejledning DK

Cập nhật 15-12-2016

VisioVent Program 1,01
Hướng dẫn cài đặt GB
Installations vejledning DK

Webservice manager 21
Hướng dẫn cài đặt GB
Installations vejledning DK 
Cập nhật 30-01-2017

ESF Web-Service 1.07
Hướng dẫn cài đặt GB
Installations vejledning DK

   
Phần mềm khác

Vigo 5.9


Hướng dẫn cài đặt GB
Installations vejledning DK

Autobackup Vigo products


Hướng dẫn người dùng GB

DM6000 v.3.47a

Hướng dẫn cài đặt GB
Installations vejledning DK

 Workspace for Vigo 5.9  DM5000 on PC

 USB driver RS 485

Hướng dẫn cài đặt GB
Installations vejledning DK

 VentCom V. 18 DK  Tools / NetScan  Basic data DM6000
Phần mềm điều khiển PD   Đo mạch

PD Display on PC

ESF PD4000

ESF PD5010

LIQ PD5010

LIQ PD4000

 Adobe  Acrobat Reader  
PDA Related
Trung tâm thiết bị di động phải được cài đặt từ internet, chú ý 32Bit/64bit và ngôn ngữ

PDA trên máy tính để bàn

 Når du klikker på linkene, accepterer du samtidig SKIOLDs Generelle Vilkår. Se her