Good business ethics

and honesty are important to us

Theo chúng tôi

Whistleblower

Chúng tôi lắng nghe - vô cùng thận trọng

Ở SKIOLD chúng tôi có sắp xếp chương trình Whistleblower, để đảm bảo các báo cáo bảo mật được trình đến tay các giám đốc điều hành. Các báo cáo có thể có các thông tin về các hành vi sai trái nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến SKIOLD hoặc có thể tác động đến đời sống và sức khỏe cá nhân. Bạn có thể sử dụng sự sắp xếp này nếu bạn muốn báo cáo về hành vi vi phạm như vi phạm về tài chính bao gồm gian lận/ tham những, làm ô nhiễm môi trường, hoặc vi phạm trong an toàn lao động.

Sử dụng biểu mẫu bên dưới để mô tả cụ thể và đính kèm bất kỳ tập tin có liên quan. Khi bạn nhấn "Gửi", Chủ tịch của chúng tôi và giám đốc tài chính sẽ nhận được yêu cầu của bạn. Bạn cũng có thể chọn để gửi đến những người cụ thể.

Điền vào mẫu Whistleblower. Chúng tôi sẽ đảm bào tính bào mật nếu được yêu cầu. 


Mandatory